Ontoelaatbaar gedrag

Op de werkvloer gelden geschreven en ongeschreven regels over ‘wat kan’ en wat niet. Soms worden deze regels overtreden en levert dit plichtsverzuim op, maar wat is dat nou precies?

Een voorbeeld

Een politieman heeft zich verkleed als Sinterklaas en heeft op een Kerstviering, een vrouwelijke collega naar het podium geroepen. Hij heeft haar daar ten overstaan van ongeveer 140 collega’s en enkele buitenstaanders een Sinterklaasgedicht voorgelezen

Het gedicht luidt als volgt.

“Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen.
Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen.
Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en
uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.
Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren,
maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren.”

Dit heeft de politieagent afgerond door het zingen van een lied voor haar over een eenzame kerst, waarna hij haar een pakje zakdoeken overhandigde om de tranen te drogen.

Gaat dit te ver?

Hier is de vraag of dit nou een grap is die nog net kan of die te ver gaat. Het is onmiskenbaar een grappig geschreven gedicht en de hele act zit cabaretesk goed in elkaar. Maar men hoeft zich maar even in de schoenen van het ‘slachtoffer’ te verplaatsen en men kan bedenken hoe zij zich heeft gevoeld. De politieman vindt echter dat hij op een ludieke en leuke manier zaken aan de orde heeft gesteld tijdens de kerstviering die op de werkvloer speelden en die algemeen bekend waren. De korpsleiding zal hierover moeten beslissen.

Plichtsverzuim

Als gedrag in het ambtenarenrecht ‘te ver is gegaan’ dan spreekt men van plichtsverzuim. Bij ambtenaren gaat het daarbij om de vraag of de ambtenaar de aan hem opgelegde verplichtingen is nagekomen. Dit kan zowel het overtreden van een voorschrift zijn, als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

In het voorbeeld gaat het er om of op een ludieke manier een publiek geheim aan de kaak wordt gesteld of dat er sprake is van een gebrek aan respect voor een collega door haar op ongepaste wijze ‘en plein public’ met een pijnlijke kwestie te confronteren.

Stappen tot een Straf

Als men na onderzoek tot de conclusie komt dat de ambtenaar iets heeft gedaan (vastgestelde feiten), dat te ver is gegaan (te kwalificeren is als plichtsverzuim) en u kunt hem dit verwijten (verwijtbaarheid) dan kunt u hem een passende (evenredige) staf opleggen.

In de verschillende rechtspositieregelingen van ambtenaren zijn mogelijkheden tot straffen opgenomen. Dit kan variëren van een schriftelijke waarschuwing tot strafontslag zonder uitkeringsrechter. Het is de bedoeling dat men de meest passende straf kiest.

In het voorbeeld van de politieman vond de korpsleiding dat er sprake was van plichtsverzuim werd gekozen voor inhouding van 16 uur verlof. De politieman was het hier niet meer eens en heeft bezwaar en beroep ingesteld.

Wat oordeelt de rechter in deze casus?

In de uitspraak oordeelt de rechtbank aan dat er sprake is van ontoelaatbaar gedrag. De politieman heeft geen respect voor zijn collega getoond, maar heeft ten koste van haar zijn publiek vermaakt. Dat de affaire het een publiek geheim betrof doet er niet toe. Dat de politieman haar niet wilde kwetsen, maakt het ook niet minder ontoelaatbaar. Ook dat er volgens de politieman sprake was van een bepaalde cultuur bij de politie waarin dit soort grappen gewoon was, maakt het niet anders. De politieman is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:80

Advies

Duidelijk uit het bovenstaande is dat u eerst goed moet onderzoeken wat er nu precies is gebeurd. Bovendien is het belangrijk om  zorgvuldig af te wegen  of er sprake is van plichtsverzuim en welke straf er kan en moet worden opgelegd.

Altum Juridisch Advies heeft zeer veel ervaring in het begeleiden van plichtsverzuimtrajecten.  Wij kunnen meedenken en sparren over de juist aanvliegroute. Ook kunnen wij brieven en besluiten voor u schrijven of meelezen.  Mocht uw medewerker in bezwaar gaan dan is alle ervaring in huis voor het schrijven van goede steekhoudende verweerschriften en het adequaat optreden als gemachtigde ter zitting.

Maar als u een medewerker bent en vindt dat u ten onrechte een straf is opgelegd dan helpt Altum Juridisch Advies u graag om in een procedure de juiste argumenten aan te voeren om de straf aan te vechten.