WAB

De Wet Arbeidmarkt in Balans geeft werkgevers vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid om op grond van een combinatie omstandigheden tot ontslag over te gaan. De vraag is alleen hoe deze ontslaggrond precies moet worden onderbouwd.

Uitspraak

De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland heeft de eerste uitspraak over de cumulatiegrond gedaan.

Een werkgever verzoekt om ontbinding op grond van:
• ernstig verwijtbaar handelen
• disfunctioneren en
• een verstoorde arbeidsverhouding
Bovendien voert de werkgever de cumulatiegrond aan. De werkgever laat na, zo volgt uit de uitspraak, de cumulatiegrond toe te lichten.

De aangevoerde ontslaggronden houden geen stand. Ook kan het verzoek om ontbinding op de cumulatiegrond niet worden toegewezen. De kantonrechter zegt hierover het volgende.
De Werkgever heeft echter nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten en het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. Daar komt nog bij dat de kantonrechter hierboven heeft geoordeeld dat geen van de aan het verzoek ten grondslag gelegde afzonderlijke ontslaggronden voldragen is. Van een bijna voldragen ontslaggrond is evenmin sprake. Om die reden is er dan ook geen grond voor het oordeel dat niet meer van de Werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

 Conclusie

De cumulatiegrond dient afzonderlijk te worden toegelicht. De kantonrechter zal niet zelfstandig omstandigheden verzamelen en beoordelen of er sprake is van een voldragen cumulatiegrond.

Het is dus voor werkgevers van belang om de cumulatiegrond goed toe te lichten. Het enkele verzoek “om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer gronden, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren” zonder nadere toelichting is niet voldoende.

Het is de eerste kantonuitspraak over de cumulatiegrond. De eerste richting voor het geslaagd aanvoeren van de cumulatiegrond is gegeven. Uiteraard zullen nadere ontwikkelingen in de rechtspraak nauwlettend moeten worden gevolgd.

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:1036